Skaut Dorostové unie

Co znamená skaut pod DU?

cesta, jak kvalitně a systematicky vychovávat děti, aby lépe obstály v životě. Kvalita a systém spočívá v prověřené skautské výchovné metodě (součást výchovného systému DU). Když se řekne „skaut“, většina rodičů si představí, že se dítě ve skautském oddílu naučí pomáhat druhým, být zodpovědnější, samostatnější… Skaut je kulturně relevantní. Kromě jiného se děti přirozeně učí předávat druhým to, co se v oddíle samy naučily. 

Křesťanský vedoucí ve skautském oddílu DU pomáhá dítěti jak formovat charakter, tak budovat vztah k Bohu. Skautská výchovná metoda učí vedoucí, jak předávat zodpovědnost mladším, aby oddíl fungoval i po jejich odchodu z vedení oddílu.

Jak funguje skautský oddíl

Stručný popis základních „stavebních kamenů“ oddílu. Zjistěte, v čem se liší od dorostového klubu.

Stručný popis fungování oddílu

Oddíl funguje do značné míry stejně jako dorost (klub).

Jednou týdně se koná družinová schůzka. Družinovou schůzku si připravují rádci za pomoci hlavního vedoucího. Během schůzky je prostor pro duchovní program, hry, sporty a učení se skautských dovedností. Pokud je ve skautském oddíle více družin, obvykle se schází jednou měsíčně na oddílové schůzce nebo na výpravě.

Výpravy bývají jak jednodenní, tak vícedenní. Snažíme se trávit čas venku, a to za každého počasí. Jako skauti chceme být prospěšní svému okolí, proto se snažíme na výpravách a táborech hledat příležitosti, kde můžeme pomoci. Někdy jde o sbírání odpadků v přírodě, někdy vyrábění přáníček pro domov důchodců. Skauti se také obvykle účastní Tříkrálové sbírky a rozdávání Betlémského světla. V létě jezdíme na tábor.

Průběh schůzky v Osmě

Ozve se píšťalka a hned za ní slůvko „Náááástup“. To Lampi (Mirek M) zavelel a všichni přítomní už ví, že je 16:30 a už se štosují do skoro pravidelného U-tvaru. Lampi zavelí „Poooozor“ a přivítá naše skautské naděje na další schůzce. Poté předá velení a vedení schůzky jednomu z rádců. Zazní náš skvělý pokřik: 

Osma všemu prospívá, i když se nikdo nedívá

A následuje krátká hra na rozehřátí. Těch mají rádci v zásobě spoustu. Po ní se jdeme věnovat skautským zákonům. Dnes je na pořadu Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

V Bibli je nádherný příklad v podobenství o milosrdném Samaritánovi. Co takhle si zahrát divadlo?

Jsme rozděleni do dvou skupinek. Jedna skupinka má za úkol přehrát pasáž z Bible a druhá skupinka má za úkol přehrát scénu z Parabible – trošku té moderny neuškodí. Naše mladé skautské naděje si sami vymýšlí scénář a po asi 10-ti minutách se jde na věc. Herecké výkony jsou fantastické a je vidět, že jsou všichni nějak talentovaní. Obě skupinky si zaslouží potlesk.

Po scénkách následuje reflexe. Kdo pomohl? Proč ten a ne ten? Co nám to říká a co si s toho můžeme vzít? A jak se vlastně dá ošetřit rána?

Volně přecházíme k tomu, co je to stabilizovaná poloha, co je v lékárničce a jak dělat umělé dýchání s masáží srdce. Každý si to zkusil a opět se všichni bavili. 

Otázkami „Potřebuješ pomoci?“ nebo „Potřebuješ i důvěřovat?“ jsme se volně dostali k další skvělé hře. Dvojice, kde jeden měl zavázané oči, se začali pohybovat přes překážky, které byli různě postavené v prostoru. A co dál?

Zase reflexe. Cítil ses lépe, když si vedl, nebo byl veden? Důvěřoval si? Odpovědi našich mladých nadějí byly různé, přesto odpověděli všichni. Skvělé. Co dodat? 

Je tu někdo, komu můžeme důvěřovat stále. Bůh. “Já to tak mám,” řekl Lampi.

 

No a to se blížíme k závěru. Pár písniček s kytarou a závěrečná Apoštolská. Uklidí se a můžeme se těšit na další schůzku.

 

autor Lampi,
hlavní vedoucí oddílu

Fungující oddíly od roku 2021

Od školního roku 2021/2022 fungují první skautské oddíly Dorostové unie.

Oddíly na zelené louce

Proměna dorostu ve skautský oddíl

 • Skaut Kamelot – navázán na CB Prostějov
 • 42. oddíl Rybka Junáku – navázaný na CB Královopolská (Brno)
 • Skaut Hlubina – navázán na CB Frýdek-Místek
 • Skaut Světýlka – navázán na CB Praha – Soukenická
 • Skaut – navázaný na CB Havířov
 • Skaut – navázaný na CB Písek
 • Skaut Poutníci – navázaný na CB Opava

Jak založit oddíl se dočte dál. Detailní návod najdete v příručka KOMPAS.

Skauting a církev

V této sekci se dočtete o vlivu skautského hnutí na Církev bratrskou a názory některých kazatelů na „Skaut Dorostové unie“.

Rozhodnutí nabídnout zájemcům z řad CB dorostů být součástí skauta, bez toho, aby ztratili svoji křesťanskou identitu považuji za krok dobrým směrem především ze dvou důvodů. Jedním je misie, kdy pozvat dítě z nevěřící rodiny na křesťanský skaut je v českém kontextu mnohem přijatelnější, než "do dorostu". Druhým důvodem pak je, že skaut má díky své dlouhé tradici stále mnoho oblastí, z kterých se naše dorosty mohou učit.

David Novákpředseda Rady CB, 2021

Do dorostu jsem začal chodit až ve svých 14 nebo 15 letech, do té doby jsem byl aktivním členem skautu a moje vzdělávání v oblasti víry zabezpečovala kromě rodiny pouze besídka. Nevnímám to jako žádnou újmu, skautská koncepce výchovy vede k silnému mravnímu ukotvení; pokud je víra pěstována v rodině, představuje skaut skvělé doplnění. Pokud není, vytváří alespoň dobré předpoklady pochopení základních principů křesťanské etiky. Pokládám proto převzetí skautského modelu dorostem a jeho spojení s náboženským vzděláváním a podporou růstu víry za ideální možnost.

Petr Raus1. místopředseda Rady CB, 2021

Propojení DU a skautu vítám. Moje zkušenost mi říká, že to bude oboustranné obohacení. Když jsem jako kluk skautoval, měl jsem možnost se potkat s vedoucími z katolických oddílů. Rozhovory s nimi i jejich příklad života mne zastavoval, i když jsem tehdy s Kristem neměl nic společného.

Martin Tabačankazatel CB Liberec

Ve skautské výchovné metodě vidíme řadu biblických principů pro výchovu vedoucích (učednictví). Ježíš vedl družinu 12 lidí. Ježíš se jako starší vedoucí věnoval mladším. Kromě vyprávění příběhů Ježíš učil zkušeností (učedníci některé věci dělali sami) a dával jim zpětnou vazbu.

Historický vliv skautingu na dorosty CB

Skauting stál u zrodu dorostů v Církvi bratrské a mnohé z dnešních dorostů, jakkoli se od sebe navzájem samozřejmě dosti liší, jsou jím dodnes inspirovány. Pro ty, kteří se chtějí skautskou výchovnou metodou inspirovat, může jít vlastně o návrat ke kořenům.

Číst více...

Církev bratrská vznikla v roce 1880 a v té době nebylo ve společnosti obecně pamatováno na výchovu a aktivity pro děti starší deseti let, nejinak tomu bylo v církvi. Na začátku 20. století začaly vznikat různé snahy, organizace (skauting v roce 1907) pro práci se staršími dětmi, v rámci naší církve např. ozdravné tábory a Křesťanský spolek mladíků. Ve třicátých letech přivezl ze Švédska bratr Benda a br. kazatel Ondráček do Brněnského sboru CB inspiraci dorostem skautského typu. V roce 1939 tak vznikl oddíl, jenž měl zapsáno v kronice: „bude pamatováno na skautskou výchovu v poměru k možnostem a příležitostem, ale zato více se věnujeme růstu duchovnímu.“ Činnost dívčího i chlapeckého skautského dorostového oddílu v Brně byla přerušena válkou. 

Od roku 1955 začala v Brně růst druhá generace dorostu pod vedením skauta Bohuše Kučery. Hodnotami oddílu byl vztah ke Kristu, vztah k Bibli, vztah k přírodě, služba, křesťanský charakter, zálesáctví. Zjevné skautské prvky (kroje, znaky) byly omezeny kvůli nenápadnosti před totalitním režimem. Myšlenka dorostů se z Brna rozšířila do celé Církve bratrské, vznikaly dorosty v Praze, Ostravě a jinde. Lidé, kteří je zakládali, byli většinou ovlivněni stále přítomným skautským podhoubím, někteří prošli pionýrskými oddíly, které vedli staří skauti, turistickými oddíly mládeže (TOM), prázdninovou školou Lipnice apod. S rostoucí popularitou skautingu, znovu povoleného a obnoveného po roce 1989, přišla myšlenka vrátit se ke kořenům a znovu se nechat inspirovat propracovanými a desetiletími prověřenými metodami skautského hnutí.

Dorostová unie, jakožto servisní organizace Církve bratrské pro práci s dětmi, se rozhodla po cca 2 letech hledání, založit vlastní skaut. Přidává se tak k několika dalším organizacím, které skauting v ČR provozují. Od začátku se o tomto záměru DU sdílela s nejvetší českou skautskou organizací Junák – český skaut. Důvodem vzniku samostatného křesťanského skautu byla touha po kvalitním učednickém modelu, který vidíme ve skautské výchovné metodě, ale pod duchovní autoritou místního sboru, nikoliv sekulární organizace.

DU nadále umožňuje svým oddílům zachovat stávající styl a nebýt tedy ve skautu. Každý oddíl / dorost má tak na výběr mezi dosavadním stylem nebo se nově rozhodnout pro křesťanský skauting. Skauting vidíme nejenom jako kvalitní nástroj pro vzdělávání dětí z věřících rodin, ale také jako kulturně vhodný pro děti mimo církev. Několik prvních oddílů začalo skautovat v září 2021, další se chystají v září 2022.

Zdroj: příručka KOMPAS

V čem se liší skautský oddíl od běžného “dorostu”

Klasický dorost může využívat systém DU. Skautský oddíl má povinnost dodržovat systém DU.

(Nutno říct, že žádné dva dorosty nejsou stejné, ale mají některé společné prvky. Mezi ně patří na pravidelných schůzkách biblické vyučování, chvály, hry, popovídá s dětmi. Mnohé dorosty také pořádají letní tábory a výpravy, jako třeba víkendovky a přespávačky. V ostatních aktivitách, formách a metodách se dorosty liší.)

Skautský oddíl Dorostové unie zachová biblické vyučování, hry, povídání s dětmi. Od dorostu se bude odlišovat v zásadě tím, že bude pomalu a postupně zapracovávat tzv. skautskou výchovnou metodou (popis). Ta sama o sobě přináší řadu nových prvků:

 • učí vedoucí zapojovat starší děti do vedení oddílu
 • starší děti se učí vést menší skupinky dětí (tzv. družinový systém)
 • děti se více učí zkušenostmi (děti více věcí dělají sami)
 • děti jsou vedeny k všestrannému osobnímu růstu (např. tzv. odborky)
 • skaut rozvíjí u dětí odpovědnost (první závazky) např. v podobě slibu a zákonu
 • starší vedoucí neodchází z oddílu (stávají se oporou aktivním vedoucím)
 • přináší nové symboly (např. nástup, pozdrav levou rukou, slavnostní oheň, skautský slib) a nošení šátku a košile.
Dovysvětlení některých pojmů a další informace naleznete v Příručce

Důvody k proměně dorostu ve skautský oddíl

Skauting DU je založen na 3 principech: láska k sobě, láska k druhým a láska k Bohu. Stejně jako naše dorostové kluby. Skautská výchovná metoda je unikátní výchovný systém,…

Podrobněji „Důvody k proměně“

Skautská výchovná metoda je unikátní výchovný systém, který prakticky naplňuje učednictví, všestranný rozvoj dítěte. Dítě se samo rozhodne na sobě pracovat za pomoci Nováčkovské zkoušky a doprovázení rádcem nebo vedoucím. Zkouška je zakončena slibem. Slib je dobrovolný.

Dítě je vedeno v rámci jasných pravidel = skautského zákona, což je obdoba Desatera. Růst dítěte se realizuje učením zkušeností „Co si nevyzkouším, neznám“. Dítě i vedoucí je veden vždy starším zkušenějším vedoucím nebo rádcem, pracuje ve skupinách – družinách, takže se dítě, rádce i vedoucí naučí pracovat v týmu. Zároveň je veden k samostatnosti

Skauting cíleně vede skauty a skautky k dobrovolnictví – nezištně pomáhat druhým, komunitě, sloužit společnosti

Výchova je zasazena do symbolického rámce: tematická táborová hra, kostýmy pro děti vedoucí, scénky, víkendovka zarámovaná příběhem, pozdrav levou rukou, slavnostní oheň, kroj, vlajka a další. 

Skauting učí vedoucí vést druhé. Učí mladší vedoucí vést, organizovat a pečovat o mladší děti. Skautský systém usnadňuje předání vedení dalším generacím vedoucích a tím zajišťuje snadnější pokračování práce s dětmi při sboru.

Skaut je kulturně relevantní i pro děti mimo křesťanské prostředí a přitom od počátku stojí na křesťanských principech. Jeho zakladatel sir Robert Baden – Powell byl synem faráře a plánoval být milionářem.

Video: David Kubíček, kazatel CB a skaut, ve videu popisuje, proč založili ve sboru skautský oddíl.

Diskuse se členy DU

Širší diskuse se členy DU probíhala řadu let. Představení projektu „Skaut DU“ a diskuse konkrétních otázek je zaznamenána z on-line setkání, kam mohl přijít každý člen DU. Videozáznam je možné vidět zde a poslechnout jako audio zde (je třeba stáhnout soubor).

Požadavky na tým

Vedoucí a rádci skautského oddílu mají povinnost vzdělávat se. K tomu jim slouží řada kurzů DU (např. Vedoucák, Rádcovská, Čerpadlo) a doporučených kurzů externích organizací (např. zdravotnický kurz).

Vedoucák pro vedoucí 18+

Hlavní vedoucí musí absolvovat zážitkový Vedoucák. Ostatním dospělým vedoucím je Vedoucák vřele doporučován. Vedoucák je velice přínosný pro celý tým, když ho absolvují spolu, protože všichni najednou prožijí o co jde.

Je to jiné než když se zúčastní akce jeden vedoucí, který se pak snaží v pár minutách vysvětlovat zážitkový víkend a hlavní myšlenky vzdělávací akce, která má vést k růstu a kvalitě oddílu. Kromě toho každý vedoucí potřebuje něco jiné. Každý vedoucí si odnese to, co potřebuje. Je to jedinečná příležitost prožít se svým týmem zážitkovou akci.

Více o Vedoucáku

Když si dítě neví rady, nemusí to vždy vyřešit vedoucí. Dítě se může zeptat svého kamaráda.

Ivana Ranšovávedoucí

Jel jsem tam s týmem vedoucích, kde jsme se bavili o tom, co posunout dál.

Pavel Hájekvedoucí

Zdravotnický kurz

Hlavní vedoucí musí kromě Vedoucáku absolvovat akreditovaný zdravotnický kurz zotavovacích akcí v nejbližším možném termínu před nebo po absolvování Vedoucáku. Nejpozději do roka od Vedoucáku.

Rádcovská - zážitkový kurz pro rádce a mladší vedoucí

Rádce / mladší vedoucí absolvuje v nejbližším možném termínu Rádcovskou. Probíhá každý rok v posledním srpnovém týdnu.

Více o Rádcovské

Příručka pro vedoucí

Praktická kuchařka, bez zbytečné teorie, s mnoha příklady z praxe, zkušenostmi, aby každý vedoucí / rádce měl „po ruce” všechno, co potřebuje postupně dozvědět, naučit se a udělat, aby jeho oddíl / klub mohl dobře fungovat po generace. 

Nemusíš být skaut, abys pracoval s dětmi v klubu (dorostu). Příručka je pro každého inspirací!

Více o Příručce

Jak založit oddíl

Nemusíš být skaut od mala. Určitě je do značné míry výhoda, pokud hlavní vedoucí nebo jiný člen týmu prošel v dětství skautským oddílem, ale není to podmínka. Skautingu se dá naučit.

Do Skautu DU vstupují ti vedoucí, kteří chtějí to, co skauting nabízí (např. systém výchovy, identitu, materiály) a jsou ochotni věnovat čas a úsilí do začátku. Rozjet skaut něco stojí, ale investice se brzo vrátí nejen v počtu nových dětí, ale později i v radosti z odpovědných mladých vedoucích a rádců.

Dvě možnosti: Na zelené louce nebo proměna klubu

Obě možnosti jsou popsány ve velkém detailu v Příručce. Stačí si vybrat a pročíst konkrétní zkušenosti vedoucích před vámi.

1. Oddíl na „zelené louce“

Skautský oddíl můžete založit od nuly na zelené louce

2. Skautský oddíl proměněný z dorostu

Nemusíte začínat skautský oddíl hned se vším všudy (např. používat jméno skaut, nosit košile, zmáknout skautskou výchovnou metodu od A do Z). Bude přirozené začít pomalu a postupně, nebudete první, kdo to tak udělá.

Etapy založení oddílu

Od myšlenky „chtěli bychom skautský oddíl“ k první schůzce vašeho skautského oddílu vás dělí 7 etap. Velice doporučujeme nepodceňovat hned ten první krok – komunikaci s vedoucími, staršími sboru, rodiči a dětmi.

1

Rozhodnutí

- Seznamte se se skautskou výchovnou metodou na Wikipedii
- Promyslete praktické kroky k založení oddílu
- Rozmyslete se všemi (vedoucími, rádci, staršími sboru, dětmi, rodiči) přínos skautingu a nároky na založení a vedení oddílu
- Při diskusi určitě "netlačte na pilu", ničemu tím nepomůžete, ba naopak
- Sestavte tým (hlavní vedoucí, zástupce, rádci)
- Rozhodněte se vstoupit do Skautu DU
2

Podpora

Kontaktujte předsedu DU, který vám poskytne první informace z první ruky
Bude vám přidělen průvodce - mentor
Účastněte se setkání on-line po skupinách se svým mentorem
Vymyslete název oddílu a družin
3

Vzdělávání je cesta ke skautské kvalitě celého týmu

Vedoucák musí absolvovat hlavní vedoucí. Vřele doporučujeme účast všech dospělých vedoucích. Neplnoletí mladší vedoucí a rádci musí absolvovat Rádcovskou školu. Hlavní vedoucí musí mít zdravotnický kurz do roka od ukončení Vedoucáku.

Součástí Vedoucáku je vypracovat závěrečnou práci, která vám pomůže připravit roční plán oddílu. Vyhodnocení závěrečné práce provádí Helen Mrázková.

4

Trochu papírování s úřady

Dokumenty vyplní ti, kteří nebyly členy DU a pobočným spolkem. Kdo byl členem DU, ale nebyl přitom pobočným spolkem, tak také vyplní následující formuláře. Kdo byl členem a pobočným spolkem, tomu stačí vyplnit formuláře k přejmenování spolku. Formuláře jsou uloženy v sekci "Užitečné odkazy".
- Doporučení Sboru CB pro zřízení pobočného spolku skautu
- Souhlas s umístěním sídla
- Návrh na zřízení pobočného spolku
- Zápis z ustavující schůze pobočného spolku
- Schválení spolku Radou DU
- Založení bankovního účtu pobočného spolku
- Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku
5

Teď ještě navštivte banku a Czech Point

Doporučujeme založit bankovní účet pobočného spolku skautu u Fio banky s možností náhledu pro vedoucí kanceláře a účetní DU (pokud účetnictví bude zajišťovat Dorostová unie).

Pokud dorostový klub byl členem DU, ale nebyl pobočným spolkem, musí si zřídit nový bankovní účet. Peníze z předchozího účtu si převede na nový účet Fio banky.

Datová schránka
Pobočné spolky mají nově povinnost od 1. 1. 2023 zřídit si datovou schránku pro komunikaci s úřady. Doporučujeme si nastavit přeposílání na email. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT.

6

Propagace oddílu je dnes nutností, s DU materiály je to jednoduché

Máte k dispozici letáky a plakáty z připravených šablon (viz Užitečné odkazy). Dodržujte základní pravidla práce s logem (logomanuál). Kontaktní osobou je Ráchel Trojanová.

Vytvořte si vlastní web. Vymyslete si název oddílu. Doména pak bude ve tvaru skautNAZEV.cz. DU vám zřídí hosting zdarma, nainstaluje WordPress šablonu (platíte jednorázově autorovi šablony cca 1 000 Kč) a obsah si doplníte sami. Kontaktní osobou je Pepa Kostelecký.

Vytvoříme vám úložiště na Google Workspace s 30 GB Google Diskem, emailovou adresu pro hlavního vedoucího. Kontaktní osobou je Pepa Kostelecký.

7

Příprava skautského roku

Sestavte s týmem roční plán před první schůzkou (součást závěrečné práce Vedoucáku).
Využijte podporu skautského poradce a mentora
Nebojte se supervize v podobě návštěvy zkušeného skauta

První schůzka s dětmi

Jak založit pobočný spolek

Skautský oddíl Dorostové unie ve vztahu ke státu vzniká jako pobočný spolek Dorostové unie. K založení pobočného spolku potřebuje hlavní vedoucí udělat kroky popsané v návodu:

Otázky a odpovědi:

Proč skaut?

 • skautská výchovná metoda je osvědčený vzdělávací systém již 100 let
 • rozvíjí všestranně osobnost dítěte
 • srozumitelný a čitelný pro rodiče (kulturně relevatní)
 • přináší do práce s dětmi systém a kvalitu, která se dá snadněji předat další generaci vedoucích

Podrobněji: Důvody k proměně

Proč vlastní Skaut DU?

(Není lepší využít některou ze stávajících skaut. organizací?)

 • chceme vlastní styl zbožnosti vedoucích, kteří jsou zároveň členy církve a podléhají autoritě místního křesťanského sboru 
 • chceme mít 100% vliv na vedení organizace, která úzce spolupracuje s církví

Kdy začít se skautem?

Kdykoliv. Skautský oddíl nevznikne ze dne na den. Nejlépe je zahájit činnost oddílu školním rokem  v září, kdy rodiče hlásí děti do kroužků. Nicméně přípravy  musí začít aspoň rok předem diskusemi s vedoucími, rodiči a sborem. Víc se dočtete Jak založit skaut

Povede skaut děti k Ježíši?

Pokud vedoucí a rádci v oddíle budou následovat Ježíše, děti budou mít příležitost následovat Ježíše. Vedoucí jsou křesťané a členy církve.

Můžeme zůstat dorostovým klubem „dorostem” a používat skautskou výchovu?

Ano. Zapracování některých prvků skautské výchovné metody doporučujeme, i když se nestanete skautským oddílem.

Konkuruje DU organizaci Junák - český skaut?

Ne, hned z několik důvodů: 

 • DU a Junák mají jinou cílovou skupinu dětí, protože všechny oddíly DU jsou křesťanské
 • Junák v ČR není schopen uspokojit poptávku rodičů po skautských oddílech čili dětí je víc než oddílů Junáku, kam by děti mohly chodit a růst. Např.
 • Dorostová unie je jednou z několika skautských organizací v ČR. Žádná z nich si nekonkuruje.
 • Spolupracujeme s Junákem. Se starostou Junáku vedeme otevřený dialog o spolupráci. Předseda a skautská koordinátorka DU jsou členy ODV (Odboru duchovní výchovy Junáku)

Šéf odboru duchovní výchovy Jiří Zajíc – Edy napsal: „Jestliže tedy nyní Dorostová unie přemýšlí o tom, že by navázala s Junákem ještě užší spolupráci (obdobnou třeba té, kterou máme s adventistickým Klubem Pathfinder), vítám to jako možnost přínosu pro obě strany…“Celý text Ke společné cestě Junáka a Dorostové unie

Kontakty

Anna Tichá

skautská koordinátorka, kurzy, organizace akcí

721 269 056, anna.ticha@dorostovaunie.cz

David Kubíček

mentor a poradce pro kazatele

david.kubicek@cb.cz

Helena Mrázková

mentorka a poradkyně, vyhodnocuje závěrečné práce

helena.mrazkova@dorostovaunie.cz

Helena Šmudlová

registrace pobočného spolu

helena.smudlova@dorostovaunie.cz

Daniel Jokl

právní věci

724 841 722, daniel.jokl@dorostovaunie.cz